Per­rin­ko pre­zi­den­tą

Lietuvos Rytas - - 7 -

Azer­bai­dža­ne I.Ali­je­vas (nuo­tr.) ket­vir­tą kar­tą lai­mė­jo pre­zi­den­to rin­ki­mus su­rin­kęs 86 pro­cen­tus bal­sų.

Pre­zi­den­tas dė­ko­jo tau­tai už pa­ra­mą bei pa­si­ti­kė­ji­mą ir tei­gė, kad azer­bai­dža­nie­čiai bal­sa­vo už sau­gu­mą ir pa­žan­gą.

Pir­ma lai­ko ša­ly­je su­reng­tus rin­ki­mus bo­i­ko­ta­vo pag­rin­di­nės opo­zi­ci­jos par­ti­jos.

Jos rin­ki­mus va­di­no ap­gau­lin­gais ir su­klas­to­tais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.