Pri­si­mi­nė au­kas

Lietuvos Rytas - - 7 -

Iz­ra­ely­je bu­vo pa­gerb­tas Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mas. Vi­sa ša­lis 2 mi­nu­tes bu­vo sus­tin­gu­si ty­lo­je. Vals­ty­bė­je gy­ve­na 220 tūkst. ge­no­ci­dą iš­gy­ve­nu­sių žy­dų.

Au­kos pri­si­min­tos ir Len­ki­jo­je. 12 tūkst. žy­dų žy­gia­vo tarp Au­švi­co (Osven­ci­mo) ir Bir­ke­nau kon­cent­ra­ci­jos sto­vyk­lų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.