Lie­tu­vo­je – nuo­smu­kis

Lietuvos Rytas - - 10 -

Eu­rosta­to duo­me­ni­mis, va­sa­rio mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su sau­siu ir at­si­žvel­gus į se­zo­no svy­ra­vi­mus, pra­mo­nės ga­my­ba eu­ro zo­no­je su­ma­žė­jo 0,8 proc., o vi­so­je ES – 0,7 proc. 2018 m. sau­sį pra­mo­nės ga­my­ba eu­ro zo­no­je ir vi­so­je ES kri­to ati­tin­ka­mai 0,6 ir 0,3 pro­cen­to.

Va­sa­rį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2017-ųjų mė­ne­siu, eu­ro zo­nos pra­mo­nės ga­my­ba iš­au­go 2,9 proc., o vi­so­je ES fik­suo­tas 3,1 proc. prie­au­gis.

Lie­tu­vo­je ant­rą­jį šių me­tų mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su sau­siu, pra­mo­nės ga­my­bos ap­im­tis su­ma­žė­jo dau­giau­sia vi­so­je ES – 3,8 proc., bet, pa­ly­gin­ti su 2017 m. va­sa­riu, pa­di­dė­jo 2,1 proc.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.