Su­ra­do pir­kė­ją

Lietuvos Rytas - - 10 -

Ja­po­ni­jos oro pa­gal­vių ir ki­tų au­to­mo­bi­lių da­lių ga­min­to­ja „Ta­ka­ta“pas­kel­bė apie įmo­nės par­da­vi­mą Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se vei­kian­čiai bend­ro­vei „Key Sa­fe­ty Sys­tem“.

Pra­ėju­sių me­tų bir­že­lį „Ta­ka­ta“dėl de­fek­ti­nių oro pa­gal­vių skan­da­lo JAV ir Ja­po­ni­jo­je pa­pra­šė bank­ro­to ap­sau­gos.

Skan­da­las ki­lo po to, kai pa­aiš­kė­jo, kad „Ta­ka­ta“pa­ga­min­tos oro pa­gal­vės ga­li sprog­ti ir su­kel­ti pa­vo­jų vai­ruo­to­jų gy­vy­bei.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.