Tę­sia ba­do strei­ką

Lietuvos Rytas - - 13 -

Ukrai­nos par­la­men­to de­pu­ta­tės N.Sav­čen­ko (nuo­tr.), kal­ti­na­mos te­ro­ro ak­to ir vals­ty­bės per­vers­mo ren­gi­mu, ap­klau­sa me­lo de­tek­to­riu­mi bu­vo nu­trauk­ta dėl blo­gos jos sa­vi­jau­tos, ku­rios prie­žas­tis – su­im­to­sios ba­do strei­kas.

Nuo ko­vo 23-io­sios ba­dau­jan­čiai Na­di­jai dia­g­no­zuo­ta ta­chi­kar­di­ja ir pa­di­dė­ju­si tem­pe­ra­tū­ra. Tai ne­lei­džia da­ry­ti ko­rek­tiš­kų iš­va­dų, ar jos at­sa­ky­mai tei­sin­gi.

Ket­vir­ta­die­nį N.Sav­čen­ko pa­reiš­kė ne­ke­ti­nan­ti nu­trauk­ti ba­do strei­ko, nors jos svei­ka­tos būk­lė blo­gė­ja. Ko­vo 23 d. N.Sav­čen­ko ne­te­ko de­pu­ta­to ne­lie­čia­my­bės ir bu­vo su­im­ta. Pa­gal ty­rė­jų ver­si­ją, ji pla­na­vo te­ro­ro ak­tus Ukrai­nos par­la­men­te ir vy­riau­sy­bės pa­sta­tų kvar­ta­le. Jai gre­sia įka­li­ni­mas nuo 5 me­tų iki gy­vos gal­vos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.