Su­lai­kė va­gį

Lietuvos Rytas - - 13 -

Pran­cū­zi­jos po­li­ci­ja su­lai­kė žmo­gų, įta­ria­mą Ame­ri­kos te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jos ir fo­tomo­de­lio K.Kar­das­hian api­plė­ši­mu 2016 me­tų spa­lio mė­ne­sį. Vy­ras bu­vo su­lai­ky­tas Pa­jū­rio Al­pių de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­jo­je.

Ar­ti­miau­siu me­tu jis duos pa­ro­dy­mus ty­rė­jams iš Pa­ry­žiaus.

Nak­tį į 2016 m. spa­lio 3-ią­ją ke­li vy­rai su po­li­ci­nin­kų raiš­čiais ir kau­kė­mis įsi­ver­žė į vieš­bu­čio nu­me­rį Pran­cū­zi­jos sos­ti­nė­je, į ku­rią K.Kar­das­hian at­vy­ko da­ly­vau­ti ma­dos sa­vai­tės ren­gi­niuo­se.

Jie gra­si­no fo­tomo­de­liui gink­lu, bet jos ne­su­ža­lo­jo. Pa­gro­bę vi­sus žvaigž­dės pa­puo­ša­lus nu­si­kal­tė­liai pa­spru­ko. Bend­ra pa­grob­tų bran­ge­ny­bių kai­na – 9 mln. eu­rų, vien K.Kar­das­hian žie­das bu­vo įver­tin­tas 4 mln. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.