At­si­sa­kys re­mon­to

Lietuvos Rytas - - 19 -

Ener­ge­ti­kos įmo­nių gru­pė „Lie­tu­vos ener­gi­ja“at­si­sa­kys ener­ge­ti­ko­sįren­gi­niųsta­ty­bos,re­konst­ra­vi­mo, re­mon­to ir prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės „Ene­PRO“.

„Ene­PRO“baigs vyk­dy­ti tu­ri­mas su­tar­tis, ne­si­ims nau­jų už­sa­ky­mų ir at­si­skai­tys su tie­kė­jais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.