Už­dir­bo ne­men­ką pel­ną

Lietuvos Rytas - - 19 -

„FL Tech­nics“, tu­rin­ti 1200 dar­buo­to­jų ko­man­dą, dir­ban­čią lėk­tu­vų prie­žiū­ros an­ga­ruo­se Lie­tu­vo­je ir In­do­ne­zi­jo­je, bei dau­giau nei 40 ope­ra­ty­vio­sios prie­žiū­ros pa­slau­gų sto­čių vi­sa­me pa­sau­ly­je, per­nai už­dir­bo dau­giau nei 5,6 mln. eu­rų gry­no­jo pel­no.

„Mes per­žiū­rė­jo­me sa­vo kli­en­tų port­fe­lį. Di­ver­si­fi­ka­vo­me jį taip, kad dau­giau­sia mū­sų ap­tar­nau­ja­mų lėk­tu­vų pri­klau­so di­džio­sioms Eu­ro­pos vals­ty­bių oro li­ni­joms.

Dau­giau nei pu­sė pa­ja­mų bu­vo bū­tent iš šių kli­en­tų. Šią ten­den­ci­ją pla­nuo­ja­me iš­lai­ky­ti ir at­ei­ty­je“, – sa­kė „FL Tech­nics“ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ž.La­pin­s­kas.

Bend­ro­vei bu­vo itin su­dė­tin­gi 2015 me­tai, kai vie­nas pag­rin­di­nių kli­en­tų „Tran­sa­e­ro“bank­ru­ta­vo ir pa­li­ko 8 mln. eu­rų ne­ap­mo­kė­tų sko­lų. Tuos me­tus įmo­nė už­bai­gė su dau­giau nei 11 mln. eu­rų nuo­sto­liu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.