Už­blo­ka­vo pri­ei­gą

Lietuvos Rytas - - 19 -

Ru­si­jos ži­nias­klai­dos re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba pra­dė­jo blo­kuo­ti po­kal­bių prog­ra­mė­lę „Te­leg­ram“, nes jos kū­rė­jai at­si­sa­kė var­to­to­jų ži­nu­čių šif­ra­vi­mo ko­dus per­duo­ti ša­lies Fe­de­ra­li­nei sau­gu­mo tar­ny­bai.

Pa­tys „Te­leg­ram“tei­gia, kad jų bend­ra­vi­mo plat­for­mos kon­cep­ci­ja yra to­kia, jog pri­ei­gos prie var­to­to­jų šif­ra­vi­mo ko­dų ne­tu­ri ir pa­ti kom­pa­ni­ja.

„Rei­ka­la­vi­mai su­teik­ti pri­ei­gą prie pri­va­čių po­kal­bių prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, yra nie­kuo ne­pa­grįs­ti ir ne­įgy­ven­di­na­mi tiek tech­niš­kai, tiek tei­siš­kai“, – tei­gė kom­pa­ni­jos ad­vo­ka­tas P.Chi­ko­vas.

„Te­leg­ram“prog­ra­mė­lė Ru­si­jo­je ir dau­gu­mo­je Vi­du­ri­nių Ry­tų ša­lių tu­ri 200 mln. ak­ty­vių nau­do­to­jų.

Vie­na jos po­pu­lia­ru­mo prie­žas­čių yra šif­ra­vi­mo sis­te­ma, ku­ri ge­ba su­stab­dy­ti dau­gu­mą įpras­tų kon­fi­den­cia­lių po­kal­bių skai­ty­mo me­to­dų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.