Aly­tus

Lietuvos Rytas - - 24 -

Pa­mi­nė­da­mas Kul­tū­ros die­ną mies­to te­at­ro ko­lek­ty­vas Jo­tvin­gių tur­ga­vie­tės pri­ei­go­se įkū­rė lau­ko te­at­ro sce­ną ir kvie­tė į kul­tū­ros pus­ry­čius pre­kei­vius, pir­kė­jus ir pra­ei­vius.

Ak­to­riai sve­čius ne tik vai­ši­no ar­ba­ta, bet ir su­ren­gė staig­me­nų ku­pi­ną im­p­re­si­jų tur­gų, ku­ria­me vy­ko ne­ti­kė­tų par­da­vi­mų auk­cio­nas. Kvie­ti­mų į spek­taklius, žais­min­gų pa­slau­gų ir sma­gių pri­zų pel­nė ak­ty­viau­si pus­ry­čių da­ly­viai, drau­ge nu­ta­pę ir di­de­lę mies­to kul­tū­ros pa­le­tę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.