Guops­tos

Lietuvos Rytas - - 24 -

Pir­muo­sius bo­bau­sius Rūd­nin­kų gi­rios pa­kraš­ty­je (Tra­kų r.), 2–3 me­tų kir­ta­vie­tė­je, su­ra­do ba­lan­džio 12 die­ną gry­ba­vi­mo se­zo­ną pra­dė­jęs daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos gry­ba­vi­mo čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jas Pir­čiu­pių kai­mo (Va­rė­nos r.) gy­ven­to­jas Vy­te­nis Dau­gu­dis.

Gar­ba­no­tie­ji ru­da­ke­pu­riai dar la­bai ma­ži ir jų ne­daug – vos sau­ją pri­rin­ko, bet vi­sa­da kar­tu gry­bau­jan­čiai žmo­nai Leo­no­rai pa­gar­din­ti pie­tus jų tik­rai už­teks.

Gry­bau­to­jai ma­no, kad sa­vai­tės, o gal ir dau­giau pri­reiks, kol pa­si­pils bo­bau­siai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.