Klai­pė­da

Lietuvos Rytas - - 24 -

Irk­lų gat­vė­je bai­gia­mas sta­ty­ti 4 aukš­tų dau­gia­bu­tis (nuo­tr.) so­cia­li­nio būs­to lau­kian­tiems žmo­nėms. Čia bus įreng­ti 36 bu­tai, de­vy­ni jų pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems. Įkur­tu­vės pla­nuo­ja­mos bir­že­lį.

Ru­de­nį bus pra­dė­tas sta­ty­ti dar vie­nas gy­ve­na­ma­sis na­mas sun­kiai be­si­ver­čian­čioms šei­moms Ram­by­no gat­vė­je. Pen­kių aukš­tų na­me bus 40 bu­tų, 8 – ne­įga­lie­siems. Nau­juo­se 1, 2 ir 3 kam­ba­rių bu­tuo­se ga­lės įsi­kur­ti ir šei­mos, ir vie­ni­ši žmo­nės. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ei­lė­je so­cia­li­nio būs­to lau­kia 1064 žmo­nės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.