Be­bir­vai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Kai Jur­bar­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams kai­me gy­ve­nan­ti mo­te­ris tre­čia­die­nį pa­si­skun­dė, kad iš jos san­dė­liu­ko din­go 19 stik­lai­nių su kon­ser­vuo­to­mis dar­žo­vė­mis bei gry­bais (nuo­tr.) ir 230 eu­rų, va­gi­šius su įkal­čiais bu­vo su­čiup­tas tą pa­čią die­ną.

Vi­sos gė­ry­bės bu­vo su­ras­tos 21 me­tų kai­mo gy­ven­to­jo na­muo­se. Į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą ve­ža­mas jau­nuo­lis pa­rei­gū­nams dar pri­si­pa­ži­no, kad prieš ku­rį lai­ką pa­vo­gė rū­ky­tų mė­sos ga­mi­nių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.