Sim­nas

Lietuvos Rytas - - 24 -

Aly­taus ra­jo­no mies­te­ly­je, vie­na­me Atei­ties gat­vės dau­gia­bu­čių, gy­ve­nan­ti po­ra ant­ra­die­nį ry­te pa­bu­du­si pa­ste­bė­jo, kad to­je pa­čio­je lo­vo­je mie­go­jęs jų tri­jų mė­ne­sių sū­nus be gy­vy­bės ženk­lų.

Iškvies­ti grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai nie­ko kū­di­kiui ne­be­ga­lė­jo pa­dė­ti. 32 me­tų mo­ti­nai nu­sta­ty­tas 0,36 pro­mi­lės, o 44 me­tų tė­vui – 1,66 pro­mi­lės gir­tu­mas. Ke­tu­ris vai­kus tu­rin­ti šei­ma nė­ra įtrauk­ta į so­cia­li­nės ri­zi­kos gru­pę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.