Pu­nia

Lietuvos Rytas - - 24 -

300 bi­lie­tų iš­grai­bs­tė žiū­ro­vai ir vos til­po 286 vie­tų kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je, ku­rio­je pir­mą kar­tą vy­ko bend­ras Aly­taus ra­jo­no ves­tu­vių mu­zi­kan­tų kon­cer­tas „Pa­šė­lęs mik­ro­fo­nas“. Da­ly­va­vo ir sve­čių iš Kau­no ra­jo­no.

Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis po dvie­jų va­lan­dų dai­nų ir mu­zi­kos kiek­vie­nam da­ly­viui įtei­kė stik­lo sta­tu­lė­lę, kvies­da­mas vi­sus dar kar­tą su­grįž­ti čia.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.