Bir­žai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Šir­vė­nos eže­re, prie Tai­kos gat­vės, bir­žie­čiai pa­ma­tė su­kre­čian­tį vaiz­dą – maž­daug 15 met­rų nuo kran­to bu­vo įlū­žęs ne­di­de­lis šuo. Le­das eže­re jau se­niai iš­tir­pęs, ta­čiau jo dar bu­vo už­si­li­kę kai kur prie kran­to.

Šuo ne­įs­ten­gė iš­si­ka­p­a­no­ti – už­dė­jęs le­te­nas ant le­do vis įlūž­da­vo. Iškvies­tas gel­bė­to­jas ap­si­vil­ko na­ro kos­tiu­mą, nu­b­ri­do iki ne­lai­mė­lio ir pra­lau­žė jam ke­lią iki kran­to.

Pa­sie­kęs sau­su­mą šuo net ne­be­įsten­gė iš­lip­ti. Ne­pa­vy­kus nu­sta­ty­ti sa­vi­nin­ko ke­tur­ko­jį pri­glau­dė vie­tos gy­ven­to­jai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.