Vil­nius

Lietuvos Rytas - - 24 -

Va­kar prieš pie­tus mies­to pa­kraš­ty­je, Gal­vės gat­vė­je, va­žiuo­jant Tra­kų link, prie til­to per Vo­kės upę, su­si­dū­rė sunk­ve­ži­mis ir au­to­mo­bi­lis „Au­di“. 28 me­tų „Au­di“vai­ruo­to­jas pra­ra­do są­mo­nę, jį pri­spau­dė nuo­lau­žos.

At­sku­bė­ję me­di­kai konsta­ta­vo „Au­di“vai­ruo­to­jo mir­tį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.