Ki­lo ly­dė­ti or­lai­vių

Lietuvos Rytas - - 4 -

NATO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę ke­tu­ris kar­tus bu­vo ke­lia­mi at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.