Su­lai­kė ne­le­ga­lus

Lietuvos Rytas - - 4 -

Va­rė­nos pa­sie­nio rink­ti­nės Pur­vė­nų už­kar­dos pa­sie­nie­čiai sa­vait­ga­lį ties Šal­či­nin­kų ra­jo­no Tau­siū­nų kai­mu vaiz­do ste­bė­ji­mo įran­ga už­fik­sa­vo įtar­ti­ną as­me­nų gru­pę. Pa­žei­dė­jai drau­džia­mo­je vie­to­je per­bri­do Di­tvos upe­lį ir iš lė­to pa­trau­kė į ša­lies gi­lu­mą. Šiuo van­dens tel­ki­niu ei­na Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bių sie­na.

Pa­rei­gū­nai su­lai­kė pen­kis mig­ran­tus iš Viet­na­mo ir jų ved­lį če­čė­nų tau­ty­bės Ru­si­jos pi­lie­tį.

Vi­si jie bu­vo su­im­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.