Iškri­to iš bal­ko­no

Lietuvos Rytas - - 9 -

Iš sa­vo bu­to bal­ko­no penk­ta­ja­me aukš­te iškri­to Ru­si­jos rep­or­te­ris, ti­ria­mo­sios žur­na­lis­ti­kos at­sto­vas M.Bo­ro­di­nas (nuo­tr.). Jo gy­vy­bė už­ge­so li­go­ni­nė­je. M.Bo­ro­di­nas ra­šė apie Ru­si­jos sam­di­nių žū­tį Si­ri­jo­je.

Sun­kiai su­žeis­tą M.Bo­ro­di­ną pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį su­ra­do kai­my­nai. Vy­ras bu­vo nu­ga­ben­tas į li­go­ni­nę, kur vė­liau ir mi­rė.

Vie­tos pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, žur­na­lis­tas ne­pa­li­ko jo­kio sa­vi­žu­džio raš­te­lio, ta­čiau ma­žai ti­kė­ti­na, kad in­ci­den­tas nu­si­kals­ta­mo po­bū­džio. Žur­na­lis­to drau­gas at­sklei­dė, kad M.Bo­ro­di­nas jam sa­kęs, jog jo bu­tą yra ap­su­pę sau­gu­mo dar­buo­to­jai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.