Lai­mė­jo rin­ki­mus

Lietuvos Rytas - - 9 -

Juod­kal­ni­jos po­li­ti­kos sun­kias­vo­ris M.Dju­ka­no­vi­čius, sie­kian­tis at­ves­ti sa­vo ša­lį į Eu­ro­pos Są­jun­gą, lai­mė­jo pre­zi­den­to rin­ki­mus ir po dve­jų me­tų per­trau­kos grį­žo į val­džią.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja apie sa­vo kan­di­da­to per­ga­lę pas­kel­bė po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro.

M.Dju­ka­no­vi­čius sie­kia, kad jo ša­lis, ku­rio­je te­be­jun­ta­mos stip­rios sim­pa­ti­jos Ru­si­jai, įsto­tų į ES ir taip pa­si­rink­tų plėt­ros ke­lią.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.