Ne­gy­vi ping­vi­nai

Lietuvos Rytas - - 9 -

Nuo me­tų pra­džios Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos pa­kran­tes nu­sė­jo tūks­tan­čiai ne­gy­vų ma­žų­jų ping­vi­nų kū­ne­lių. Spė­ja­ma, kad jie žu­vo stai­ga pa­ki­lus van­dens tem­pe­ra­tū­rai.

Ping­vi­nų eks­per­tas G.Ta­y­lo­ras at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad to­kių at­ve­jų pa­si­tai­ko kas ke­lis de­šimt­me­čius.

Pas­ta­rą­jį kar­tą Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je pa­na­ši ma­si­nė ping­vi­nų žū­tis už­fik­suo­ta 1998-ai­siais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.