Su­ren­gė pro­tes­tą

Lietuvos Rytas - - 9 -

Tur­ki­jos pag­rin­di­nė opo­zi­ci­nė par­ti­ja pir­ma­die­nį vi­so­je ša­ly­je su­or­ga­ni­za­vo dau­gy­bę mi­tin­gų, skir­tų pa­si­prie­šin­ti ša­ly­je te­be­ga­lio­jan­čiai ne­pa­pras­ta­jai pa­dė­čiai.

Nuo 2016 me­tų lie­pos Tur­ki­jo­je ga­lio­jan­ti ne­pa­prasto­ji pa­dė­tis su­tei­kia vy­riau­sy­bei di­džiu­lius įga­lio­ji­mus.

Vy­riau­sy­bė tvir­ti­na, kad ne­pa­prasto­ji pa­dė­tis bū­ti­na sie­kiant ko­vo­ti su te­ro­riz­mu, ypač su F.Güle­no ju­dė­ji­mu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.