Išau­gi­no pa­ja­mas

Lietuvos Rytas - - 13 -

Gam­ti­nių du­jų tie­ki­mo ir pre­ky­bos bend­ro­vė „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mas“, pri­klau­san­ti „Lie­tu­vos ener­gi­jos“įmo­nių gru­pei, pra­ėju­siais me­tais pra­dė­ju­si tie­ki­mą į Lat­vi­ją pa­ja­mas pa­di­di­no 23 proc. ir už­dir­bo pel­no, iš ku­rio ak­ci­nin­kei – „Lie­tu­vos ener­gi­jai“– iš­mo­kės 4,6 mln. eu­rų di­vi­den­dų.

Bend­ro­vės pa­ja­mos per­nai pa­di­dė­jo iki 239,9 mln. eu­rų (2016 me­tais – 195,4 mln. eu­rų). vė­je ap­tar­na­vo 54,4 tūkst. skry­džių – 9,5 proc. dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu.

Tris ket­vir­ta­da­lius jų su­da­rė tran­zi­ti­niai skry­džiai, ap­tar­nau­ta 40,8 tūkst. Lie­tu­vos oro erd­vę tran­zi­tu kir­tu­sių or­lai­vių.

Anot aso­cia­ci­jos di­rek­to­riaus T.Pi­li­pa­vi­čiaus, sun­ku pa­ti­kė­ti, jog „Že­mai­ti­jos pie­no“va­do­vy­bė ne­ži­no­jo, kad to­kia su­ma tie­kė­jams ne­tu­rė­tų bū­ti mo­ka­ma.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.