Vil­nius

Lietuvos Rytas - - 19 -

Trau­ki­nys va­kar po­pie­tę mir­ti­nai par­tren­kė jau­ną vy­rą. 1999 me­tais gi­męs vy­ras per bė­gius ėjo ne­leis­ti­no­je vie­to­je.

Jis pa­ty­rė gal­vos trau­mą. Nors bu­vo me­di­kų re­ani­muo­ja­mas įvy­kio vie­to­je, vy­ras mi­rė.

Šven­tės me­tu sma­gias me­lo­di­jas grie­žė gar­sus šio kraš­to mu­zi­kan­tas Juo­zas Pet­ra­vi­čius iš Ubiš­kių kai­mo.

Mo­te­rys da­ly­vius pa­vai­ši­no šiai pro­gai kep­tu py­ra­gu, na­mi­ne duo­na, la­ši­niais, kum­piu, žo­le­lių ar­ba­ta ir šio kai­mo tra­di­ci­niais gand­ro py­ra­gė­liais – „ka­k­o­rais“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.