Da­giai

Lietuvos Rytas - - 19 -

Pas­va­lio ra­jo­ne tar­si skar­džiai že­mės pra­din­go 52 me­tų pa­ne­vė­žie­tis. Jis Sa­lo­čių se­niū­ni­jo­je pri­žiū­rė­jo 54 me­tų vy­ro so­dy­bą. Vien­kie­mis įreng­tas vaiz­din­go­je vie­to­je, prie Mū­šos upės. Už so­dy­bos prie­žiū­rą šei­mi­nin­kas bu­vo lei­dęs vy­riš­kiui čia gy­ven­ti.

Vė­lų sa­vait­ga­lio va­ka­rą at­vy­kęs sa­vi­nin­kas ra­do na­mus tuš­čius. Pri­žiū­rė­to­jas ne­bu­vo už­si­mi­nęs, kad ke­tin­tų kur nors va­žiuo­ti.

Pas­ku­ti­nį kar­tą šei­mi­nin­kas jį ma­tė prieš po­rą sa­vai­čių. Sa­vait­ga­lį gais­ri­nin­kų na­rai ap­žiū­rė­jo tven­ki­nį, bet sken­duo­lio ne­ra­do.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.