Juo­džiai

Lietuvos Rytas - - 19 -

Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, prie pat ri­bos su Kau­no ap­skri­ti­mi, api­plėš­tas 21 me­tų Pa­ne­vė­žio ra­jo­no gy­ven­to­jas. Va­žiuo­da­mas mo­to­ro­le­riu jis su­ti­ko ša­li­ke­lė­je sto­vin­tį ne­pa­žįs­ta­mą jau­nuo­lį. Pas­ta­ra­sis iš to­lo ėmė mo­ti, kad mo­to­ro­le­ri­nin­kas su­sto­tų. Nie­ko blo­go ne­pa­gal­vo­jęs pa­ne­vė­žie­tis su­sto­jo.

Ne­pa­žįs­ta­ma­sis pa­purš­kė mo­to­ro­le­ri­nin­kui į akis aša­ri­nių du­jų ir kaž­ko­kiu daik­tu tren­kė per šal­mą. Už­pul­ta­sis nu­vir­to, o už­puo­li­kas sė­do ant mo­to­ro­le­rio ir nu­va­žia­vo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.