Mac­kan­tiš­kiai

Lietuvos Rytas - - 19 -

Pa­vė­luo­tai at­skri­du­sius gand­rus pa­ger­bė Tra­kų sa­vi­val­dy­bės kai­mo gy­ven­to­jai, sek­ma­die­nį su­ren­gę Gand­ri­nes. Šios jau ket­vir­tą­jį kar­tą su­reng­tos šven­tės ini­cia­to­riai – Aukš­tad­va­rio re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.