Klai­pė­da

Lietuvos Rytas - - 24 -

2021 me­tų va­sa­rą į Klai­pė­dą vėl už­suks Di­džių­jų bur­lai­vių re­ga­ta („The Tall Ships Ra­ces“) – tam pri­ta­rė uos­ta­mies­čio po­li­ti­kai.

Išanks­ti­niais skai­čia­vi­mais, iš mies­to biu­dže­to tam teks skir­ti 1,225 mln. eu­rų.

Di­die­ji pa­sau­lio bur­lai­viai Klai­pė­do­je sve­čia­vo­si 2009, 2011 ir 2017 me­tais.

Po ket­ve­rių me­tų uos­ta­mies­ty­je ti­ki­ma­si su­lauk­ti maž­daug šim­to bur­lai­vių, o jais pa­si­gro­žė­ti tu­rė­tų at­vyk­ti apie pu­sę mi­li­jo­no sve­čių.

Anks­čiau „The Tall Ships Ra­ces“da­ta su­tap­da­vo su Jū­ros šven­te lie­pos pa­bai­go­je. Da­bar ji vyk­tų ki­tu lai­ku – 2021 me­tų pas­ku­ti­nį bir­že­lio sa­vait­ga­lį.

Pra­si­dė­jo Nau­jo­sios per­kė­los ter­mi­na­lo Klai­pė­do­je re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Per pus­me­tį pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti inf­rastruk­tū­rą – su­tvar­ky­ti van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos, elekt­ros, ap­švie­ti­mo in­ži­ne­ri­nius tink­lus.

Vė­liau dar­bai vyks dar ke­le­rius me­tus. Per tą lai­ką bus re­konst­ruo­tos kran­ti­nės, su­tvar­ky­ti ir pa­pla­tin­ti už­va­žia­vi­mai ant kel­tų ram­pos. Tuo­met Nau­jo­jo­je per­kė­lo­je vie­nu me­tu tilps be­veik tris kar­tus dau­giau au­to­mo­bi­lių ne­gu da­bar. Taip pat iš­kils nau­jas mo­der­nus ke­lei­vių ter­mi­na­las. ši­ną, sto­vin­čią ša­lia ša­li­gat­vio.

Pa­aiš­kė­jo, kad ge­ro­kai prieš vi­dur­die­nį ma­ri­jam­po­lie­tė prie vai­ro sė­do sun­kiai ap­gir­tu­si (3,80 prom.).

Penk­to­jo bė­gi­mo „Bė­gam už Ma­ri­jam­po­lę“or­ga­ni­za­to­riai mies­tui pa­do­va­no­jo te­niso sta­lą. Jis pa­sta­ty­tas Ma­ri­jam­po­lės cent­re esan­čia­me par­ke, prie Ry­giš­kių Jo­no gim­na­zi­jos sta­dio­no.

Šio­je par­ko vie­to­je yra ke­li įvai­raus am­žiaus ma­ri­jam­po­lie­čių mėgs­ta­mi tre­ni­ruok­liai, to­dėl ne­abe­jo­ja­ma, kad ak­ty­viai lais­va­lai­kį leis ir sta­lo te­niso ger­bė­jai. ras, su ku­riuo in­ter­ne­te jis su­si­pa­ži­no šios sa­vai­tės pra­džio­je.

Ša­kie­tis sa­kė, jog už­sie­nie­tis rei­ka­lau­ja pi­ni­gų už tai, kad in­ter­ne­te ne­pa­vie­šin­tų as­me­ni­nės in­for­ma­ci­jos apie lie­tu­vį.

Pas­ta­ra­sis per­ve­dė af­ri­kie­čiui 250 eu­rų, ta­čiau jis ne­si­liau­ja šan­ta­ža­vęs, kau­li­ja dau­giau.

Vie­šo­jo­je erd­vė­je pas­kli­du­si in­for­ma­ci­ja, ka­d­pa­čia­meŠa­kių­cent­re, prie­šais at­nau­jin­tą mies­to par­ką, vers­li­nin­kai ke­ti­na sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lą, pa­pik­ti­no ne vie­ną gy­ven­to­ją.

Ša­kie­čių bend­ruo­me­nė mies­to sa­vi­val­dy­bei įtei­kė pe­ti­ci­ją, ku­rią per ke­lias die­nas pa­si­ra­šė apie 200 žmo­nių, pa­ra­šai ren­ka­mi ir to­liau. Pa­si­ra­šiu­sie­ji ti­ki­na, kad jie nė­ra nu­si­tei­kę prieš vers­li­nin­kų no­rą pa­sta­ty­ti be­kon­tak­tę plo­vyk­lą, ta­čiau jai pa­rink­ta vi­siš­kai ne­tin­ka­ma vie­ta. kad tai la­bai pa­vo­jin­gas Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų svie­di­nys, iš­si­ga­be­no jį į už mies­to esan­tį są­var­ty­ną ir ja­me su­sprog­di­no.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.