Ket­vir­to­ji ka­rių pa­mai­na

Lietuvos Rytas - - 3 -

Klai­pė­dos pi­lia­vie­tės aikš­tė­je va­kar su­reng­ta 32 ka­rių, iš­vyks­tan­čių į Jung­ti­nių Tau­tų va­do­vau­ja­mą si­tu­aci­jos sta­bi­li­za­vi­mo ope­ra­ci­ją Ma­ly­je, iš­ly­dė­tu­vių ce­re­mo­ni­ja. Jie pa­keis tar­ny­bą bai­gian­čius tre­čio­sios pa­mai­nos Lie­tu­vos ka­rius ir še­šis mė­ne­sius tar­naus Vo­kie­ti­jos kon­tin­gen­to su­dė­ty­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.