Kan­ki­no li­ga

Lietuvos Rytas - - 13 -

Fi­li­pi­nų pre­zi­den­tas R.Du­ter­te pa­pa­sa­ko­jo apie blo­gą sa­vi­jau­tą ir pa­reiš­kė pa­lik­siąs sa­vo pos­tą, jei­gu jam bus nu­sta­ty­ta sun­ki li­ga. Jis pri­si­pa­ži­no, kad ne­se­niai gu­lė­jo li­go­ni­nė­je dėl Bar­ret­to sind­ro­mo (iki­vė­ži­nio stemp­lės su­sir­gi­mo) pa­ūmė­ji­mo.

Pre­zi­den­tas pa­sa­ko­jo apie kas­dien jį ka­muo­jan­čią mi­g­re­ną ir stu­bu­ro skaus­mus.

Fi­li­pi­nų va­do­vas tvir­ti­no, kad jei­gu jam bus dia­g­no­zuo­tas vė­žys, jis at­si­sta­ty­dins ir pa­si­trauks iš po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.