Už­puo­lė vo­rai

Lietuvos Rytas - - 13 -

Ke­tu­rios mo­kyk­los Ry­tų Lon­do­ne bu­vo už­da­ry­tos dėl jas už­plū­du­sių ne­tik­rų juo­dų­jų naš­lių. Vo­rų in­va­zi­ja apė­mė dvi pra­di­nes ir dvi vi­du­ri­nes mo­kyk­las.

Vo­rai, ku­rių kū­no skers­muo nuo 8,5 mm iki 11 mm, pri­me­na mir­ti­nai pa­vo­jin­gas juo­dą­sias naš­les, ta­čiau jų įkan­di­mai yra tik skaus­min­gi ir ga­lin­tys su­kel­ti pa­rau­di­mą ar pa­ti­ni­mą.

Ma­no­ma, kad ne­tik­ros juo­do­sios naš­lės į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę at­ke-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.