Ap­va­lus skai­čius

Lietuvos Rytas - - 19 -

Af­ri­ki­nio­kiau­lių­ma­ro(AKM)pro­trū­kis tre­čia­die­nį nu­sta­ty­tas Pa­pi­lės se­niū­ni­jos (Ak­me­nės r.) ūky­je. Ja­me bu­vo lai­ko­ma 15 kiau­lių, ku­rias te­ko nu­gai­šin­ti, o gai­še­nas sau­giai su­nai­kin­ti.

Tai jau 50-as li­gos ži­di­nys, šiais me­tais nu­sta­ty­tas kiau­lių lai­ky­mo vie­to­se. Dėl AKM nuo me­tų pra­džios Lie­tu­vo­je jau su­nai­kin­ta 22,7 tūkst. kiau­lių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.