Su­ma­žės po­pie­rių

Lietuvos Rytas - - 19 -

Netru­kus Lie­tu­vo­je tu­rė­tų iš vi­so iš­nyk­ti po­pie­ri­nės li­cen­ci­jos – vi­sos ins­ti­tu­ci­jos jas iš­duo­ti, keis­ti, stab­dy­ti ar­ba pa­nai­kin­ti tu­rės tik elekt­ro­ni­niu bū­du. To­kį siū­ly­mą Vy­riau­sy­bei pa­tei­kė Ūkio mi­nis­te­ri­ja.

Nuo 2015 me­tų vei­kian­čio­je Li­cen­ci­jų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je šiuo me­tu čia ga­li­ma ras­ti duo­me­nis apie 394 li­cen­ci­juo­ja­mas veik­las ir apie dau­giau nei 300 tūks­tan­čių fi­zi­nių ar ju­ri­di­nių as­me­nų li­cen­ci­jas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.