Kli­šiai

Lietuvos Rytas - - 21 -

Nak­tį į penk­ta­die­nį Jur­bar­ko ra­jo­no ug­nia­ge­siai, už­ge­si­nę me­di­nį gy­ve­na­mą­jį na­mą ir ry­tą per­ka­sę de­gė­sius, ra­do stip­riai ap­de­gu­sį vy­ro kū­ną. Ma­no­ma, jog ne­lai­mė­lis yra ant­ro­jo aukš­to gy­ven­to­jas. Vy­ras į pir­mą­jį aukš­tą nu­kri­to, kai pra­de­gė grin­dys bei per­dan­ga.

Ug­nia­ge­siai tei­gė, jog po gais­ro din­go du vy­rai. Ant­ra­sis bu­vo ras­tas po ke­lių va­lan­dų, kai ug­nia­ge­siai ir sa­va­no­riai per­ka­sė di­des­nį nuo­dė­gu­lių plo­tą. Gais­ras ga­lė­jo kil­ti nuo kros­nies ar­ba ne­už­ge­sin­tos ci­ga­re­tės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.