Aly­tus

Lietuvos Rytas - - 21 -

Už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys aly­tiš­kiai gim­ta­ja­me mies­te tu­rės sa­vo alė­ją. Šį sa­vait­ga­lį Svei­ka­tos ta­ke bus pa­so­din­ta 29 ąžuo­liu­kai, pu­ti­nai, laz­dy­nai, der­va­me­džiai bei ro­žės ir vir­žiai, ku­riuos Iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Ai­ri­jos, Ukrai­nos, Nor­ve­gi­jos ir Mol­do­vos at­ve­žė ir pa­do­va­no­jo šio­se ša­ly­se gy­ve­nan­tys aly­tiš­kiai.

Vie­ta alė­jai bu­vo pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai – čia jau au­ga Šve­di­jo­je gy­ve­nan­čios aly­tiš­kės Gre­tos Ber­na­ta­vi­čiū­tės 10 do­va­no­tų lie­pų, ku­rios bu­vo pa­so­din­tos pra­ėju­sią va­sa­rą.

Jis ne­re­aga­vo į ar­tė­jan­tį sun­kias­vo­rį są­sta­tą. Ma­ši­nis­tas stai­giai stab­dė, ta­čiau tai ne­pa­dė­jo iš­veng­ti tra­ge­di­jos. Ant bė­gių žu­vo 21 me­tų jau­nuo­lis. Jis Kaz­lų Rū­do­je gy­ve­no su tė­vais, ne­tu­rė­jo rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.