Pa­ne­vė­žys

Lietuvos Rytas - - 21 -

Į Res­pub­li­kos gat­vė­je esan­čią par­duo­tu­vę už­su­kęs vy­riš­kis iš­si­rin­ko kom­piu­te­rių tink­lų jun­gi­mui nau­do­ja­mą marš­ru­ti­za­to­rių.

Nors pir­ki­nys kai­na­vo ke­lias­de­šimt eu­rų, pir­kė­jas pa­gei­da­vo įsi­gy­ti iš­si­mo­kė­ti­nai. Pa­ėmu­si vy­riš­kio pa­duo­tą as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę par­da­vė­ja su­abe­jo­jo, ar ji­nai yra jo. Kor­te­lė­je bu­vo ki­to žmo­gaus nuo­trauka. Par­da­vė­jai pa­pra­šius pa­ro­dy­ti ki­tą do­ku­men­tą, pir­kė­jas spru­ko pro du­ris.

Įtar­ti­na as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė bu­vo per­duo­ta po­li­ci­jai. Tuo­met ir pa­aiš­kė­jo, kad bu­vo ban­dy­ta pa­si­nau­do­ti pa­vog­ta kor­te­le.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.