Ož­ka­ba­liai

Lietuvos Rytas - - 21 -

Lie­tu­vos po­li­ci­jos šimt­me­tį šven­čian­čios jos ve­te­ra­nų aso­cia­ci­jos na­riai iš Vil­niaus, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio ir Laz­di­jų sig­na­ta­ro dr. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus tė­viš­kė­je Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne, Tau­ti­nio at­gi­mi­mo ąžuo­ly­ne, pa­so­di­no at­mi­ni­mo ąžuo­liu­ką.

Me­mo­ria­li­nės­so­dy­bos dar­buo­to­jai vi­sus pa­vai­ši­no gi­lių ka­va, pa­pa­sa­ko­jo apie J.Ba­sa­na­vi­čiaus as­me­ny­bę ir kaip kū­rė­si mu­zie­jus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.