Pa­ber­žis

Lietuvos Rytas - - 21 -

Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, au­to­ma­gist­ra­lė­je Vil­nius–Pa­ne­vė­žys, už­va­kar va­ka­re su brie­džiu su­si­dū­rus trims au­to­mo­bi­liams ne­sun­kiai su­žeis­ti du žmo­nės.

Į ke­lią iš­bė­gęs brie­dis tren­kė­si į uk­rai­nie­čio mik­ro­au­to­bu­są.

Į šo­ną nu­svies­tas žvė­ris užvir­to ant gre­ti­ma juos­ta va­žia­vu­sios leng­vo­sios ma­ši­nos. Ga­liau­siai ant par­trenk­to brie­džio už­va­žia­vo iš pas­kos va­žia­vęs vil­ki­kas.

Tri­jų ma­ši­nų kliu­dy­tas gy­vū­nas žu­vo iš kar­to. Į li­go­ni­nę me­di­kai iš­ve­žė leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ją 38-erių šiau­lie­tį ir kar­tu su juo va­žia­vu­sią 54 me­tų ke­lei­vę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.