Ne­pa­grįs­ti ap­ri­bo­ji­mai

Lietuvos Rytas - - 3 -

Li­be­ra­laus jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja va­kar prie Vy­riau­sy­bės su­ren­gė pro­tes­to ak­ci­ją „Tie­sos ne­už­til­dy­si“. Jos da­ly­viai rei­ka­la­vo, kad Vy­riau­sy­bė kuo sku­biau at­šauk­tų ne­mo­ka­mos pri­ei­gos prie Re­gist­rų cent­ro in­for­ma­ci­jos ap­ri­bo­ji­mus ži­nias­klai­dai, taip pat su­stab­dy­tų LRT val­dy­mo po­li­ti­za­vi­mo pro­ce­są.

Tuo me­tu Re­gist­rų cent­ro įves­tus su­var­žy­mus pa­va­di­nu­si ne­pro­por­cin­gais pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė pa­ra­gi­no vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas at­ver­ti duo­me­nis ži­nias­klai­dai ir vi­suo­me­nei.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.