Ne­pa­ten­kin­ti mi­nist­re

Lietuvos Rytas - - 3 -

Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga krei­pė­si į Sei­mo na­rius pra­šy­da­ma im­tis prie­mo­nių dėl pa­dė­ties švie­ti­mo sis­te­mo­je įve­dant eta­ti­nį mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mą.Raš­te­reiš­kia­ma­sne­pa­si­ten­ki­ni­mas švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­re J.Pet­rau­skie­ne, ku­ri esą ne­val­do pro­ce­sų, mo­kyk­lo­se nuo pat pa­si­ruo­ši­mo nau­jiems moks­lo me­tams pra­džios tvy­ro su­maiš­tis, žie­bia­si konf­lik­tai, o di­džiu­lė įtam­pa da­ro nei­gia­mą įta­ką ug­dy­mo ko­ky­bei.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.