Li­be­ra­lo aki­b­rokš­tas

Lietuvos Rytas - - 3 -

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys G.Vai­če­kaus­kas pa­siū­lė nu­sta­ty­ti bend­rą lei­džia­mą al­ko­ho­lio kie­kio vi­sų vai­ruo­to­jų (tarp jų – mo­pe­dų, mo­to­cik­lų, tri­ra­čių, ke­tur­ra­čių) krau­jy­je li­mi­tą – 0,3 pro­mi­lės.

Šiuo­me­tu­tei­sė­sak­tuo­se­nu­ma­ty­ta leng­vo ne­blai­vu­mo ri­ba, ku­rią vir­ši­jus au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams at­si­ran­da at­sa­ko­my­bė, yra 0,4 pro­mi­lės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.