Įsi­leis ins­pek­to­rius

Lietuvos Rytas - - 8 -

JAV vals­ty­bės sek­re­to­rius M.Pom­peo pas­kel­bė, kad Šiau­rės Ko­rė­ja su­ti­ko į sa­vo bran­duo­li­nį ir ra­ke­tų komp­lek­sus įsi­leis­ti tarp­tau­ti­nius ins­pek­to­rius.

Tai yra vie­nas pag­rin­di­nių žings­nių, ku­rio JAV pra­šo no­rė­da­ma pa­siek­ti vi­siš­ką Šiau­rės Ko­rė­jos bran­duo­li­nį nu­gink­la­vi­mą.

M.Pom­peo taip pat pas­kel­bė, jog ša­lys yra ar­ti ant­ro­jo Kim Jon­gu­no ir D.Trum­po vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo. Pir­ma­sis bir­že­lį vy­ko Sin­ga­pū­re. Jo me­tu bu­vo su­tar­ta dėl bran­duo­li­nio nu­si­gink­la­vi­mo Ko­rė­jos pu­sia­sa­ly­je, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu to­les­nės de­ry­bos stri­go.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.