Pri­pa­žin­tas kal­tu

Lietuvos Rytas - - 8 -

Is­pa­ni­jos teis­mas va­kar kal­tu pri­pa­ži­no 85-erių bu­vu­sį gi­ne­ko­lo­gą E.Ve­lą, ku­ris ge­ne­ro­lo F.Fran­co dik­ta­tū­ros me­tais iš mo­ti­nos pa­ėmė nau­ja­gi­mę ir ją ati­da­vė ki­tiems žmo­nėms.

I.Mad­ri­gal ki­to­je šei­mo­je at­si­dū­rė 1969 me­tais. Šiuo me­tu mo­te­riai 49-eri.

Įta­ria­ma, kad to­kių at­ve­jų dik­ta­tū­ros lai­kais bū­ta tūks­tan­čiai. Ta­čiau pir­ma­jam by­los kal­ti­na­ma­jam lais­vės atėmi­mo baus­mė ne­bu­vo skir­ta, nes nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas per­ne­lyg se­niai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.