Lei­do virs­ti ban­ku

Lietuvos Rytas - - 12 -

Eu­ro­pos cent­ri­nis ban­kas iš­da­vė kre­di­to uni­jai „Ma­no uni­ja“ban­ko li­cen­ci­ją. Ji taps pir­muo­ju spe­cia­li­zuo­tu ban­ku mū­sų ša­ly­je.

Šiuo me­tu „Ma­no uni­jos“tur­tas su­da­ro 52,9 mln. eu­rų – pa­gal tai ji yra di­džiau­sia kre­di­to uni­ja Lie­tu­vo­je. Uni­ja vie­ni­ja 4,6 tūkst. na­rių.

Tap­ti spe­cia­li­zuo­tais ban­kais sie­kia dar ke­tu­rios kre­di­to uni­jos, ga­vu­sios Lie­tu­vos ban­ko su­ti­ki­mą per­si­tvar­ky­ti iki 2023 m.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ban­kas kar­tu su Eu­ro­pos cent­ri­niu ban­ku ver­ti­na dar tris pra­šy­mus iš­duo­ti spe­cia­li­zuo­to ban­ko li­cen­ci­ją.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.