Be­vil­tiš­kas rei­ka­las

Lietuvos Rytas - - 12 -

Vals­ty­bė no­ri par­duo­ti dau­giau kaip mi­li­jo­ną jai pri­klau­san­čių Šiau­lių ban­ko ak­ci­jų po 0,6 eu­ro. Tai yra apie 28 proc. dau­giau, nei ak­ci­jos kai­nuo­ja rin­ko­je.

„Vers­lo ži­nių“kal­bin­ti rin­kos spe­cia­lis­tai ne­abe­jo­jo, kad vie­šas par­da­vi­mas ne­pa­vyks dėl šio kai­nos skir­tu­mo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.