Pre­kiau­ti ne­ga­lės

Lietuvos Rytas - - 12 -

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pa­ren­gė Pre­ky­bo­se­lekt­ro­se­ner­gi­ja tai­syk­lių ir Elekt­ros ener­gi­jos im­por­to bei eks­por­to tvar­kos pa­kei­ti­mus.

Nu­ma­ty­ta, kad nuo elekt­ros ener­gi­jos ga­my­bos Ast­ra­vo ato­mi­nė­je elekt­ri­nė­je tech­no­lo­gi­nių ban­dy­mų pra­džios jun­gia­mų­jų li­ni­jų tarp Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pra­lai­du­mas pre­ky­bai bus ly­gus nu­liui.

Iš Ka­li­nin­gra­do sri­ties bus ga­li­ma im­por­tuo­ti tik tiek elekt­ros ener­gi­jos, kiek jo­je ga­li bū­ti pa­ga­min­ta, ta­čiau ne­su­var­to­ta.

Taip bus už­kirs­tas ke­lias ga­li­mam Bal­ta­ru­si­jo­je pa­ga­min­tos elekt­ros pa­te­ki­mui į Lie­tu­vos rin­ką pa­si­nau­do­jant ati­tin­ka­mo­mis pre­ky­bos sche­mo­mis su Ka­li­nin­gra­do sri­ti­mi.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.