Ku­ria­si Ki­ni­jo­je

Lietuvos Rytas - - 12 -

Lie­tu­vių ka­pi­ta­lo or­lai­vių re­mon­to ir prie­žiū­ros įmo­nė „FL Tech­nics“pa­si­ra­šė su­tar­tį steig­ti bend­rą įmo­nę su part­ne­riais Ki­ni­jo­je – „Chi­na Air­li­nes Le­asing Group Hol­dings Li­mi­ted“ir jų ant­ri­ne kom­pa­ni­ja „Airc­raft Re­cyc­ling In­ter­na­tio­nal“.

Nau­ja įmo­nė, pa­va­din­ta „FL ARI Airc­raft Main­te­nan­ce & En­gi­ne­e­ring Com­pa­ny“, teiks or­lai­vių ap­žiū­ros ir re­mon­to pa­slau­gas siau­ro fiu­ze­lia­žo lėk­tu­vams Har­bi­no Tai­pin­go tarp­tau­ti­nio oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je, Šiau­rės Ry­tų Ki­ni­jo­je.

15 tūkst. kv. m plo­to an­ga­re bus ke­tu­rios vie­tos, skir­tos lėk­tu­vų „Bo­eing 737“(CL ir NG), „Air­bus A320“ap­žiū­rai ir re­mon­tui.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.