Pen­si­jų fon­dai pu­čia­si

Lietuvos Rytas - - 12 -

Na­mų ūkių tur­tas pen­si­jų fon­duo­se per me­tus (nuo 2017-ųjų iki šių me­tų ant­ro­jo ket­vir­čio) iš­au­go 12,3 proc. ir sie­kė 3,2 mlrd. eu­rų. Tai – 7,9 proc. vi­so fi­nan­si­nio tur­to.

Pen­si­jų fon­dų tur­tas ant­ro­jo ket­vir­čio pa­bai­go­je bu­vo in­ves­tuo­tas į in­ves­ti­ci­nių fon­dų ak­ci­jas (1,8 mlrd. eu­rų, ar­ba 55,4 proc.) ir į sko­los bei nuo­sa­vy­bės ver­ty­bi­nius po­pie­rius (1,3 mlrd. eu­rų, ar­ba 39,8 proc.). Vie­nam ša­lies dir­ban­čiam as­me­niui te­ko 2,3 tūkst. eu­rų pen­si­jų fon­duo­se su­kaup­to tur­to.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.