Pa­ne­vė­žys

Lietuvos Rytas - - 20 -

Jau­nuo­lis, va­ka­re už­su­kęs į ka­vi­nę, esan­čią Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je, pa­trau­kė prie ka­sos. Stab­te­lė­jęs jis ap­si­me­tė, kad ren­ka­si ką nors už­si­sa­ky­ti.

Nu­tai­kęs mo­men­tą, kai bar­me­nė pa­ėjo to­lė­liau, lan­ky­to­jas stvė­rė ant pre­kysta­lio pa­dė­tą au­kų dė­žu­tę, į ku­rią pir­kė­jai me­ta smul­kias mo­ne­tas sun­kiai ser­gan­tiems vai­kams pa­rem­ti. Su gro­biu įžū­lus va­gi­šius spru­ko pro du­ris.

Mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai ap­ri­bo­jo iš kar­to dvie­jų alaus ba­rų pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ką. Sank­ci­jų su­lau­kė „Es­ti­no“bend­ro­vės ba­ras Ber­žų g. 34 ir „Ko­lin­tos“bend­ro­vės ba­ras Ra­my­ga­los g. 68.

„Es­ti­na“al­ko­ho­lį leis­da­vo iš­si­neš­ti ir ta­da, kai pre­ky­ba juo bu­vo drau­džia­ma. Į alaus ba­rą Ra­my­ga­los gat­vė­je pa­rei­gū­nai dėl konf­lik­tų, triukš­mo, muš­ty­nių va­žia­vo net 25 kar­tus per me­tus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.